Klinická naturopatie

Obor Klinická naturopatie je specificky koncipovaným západním směrem celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti bylinné a nutriční medicíny. 

Zakladatelkou a garantkou tohoto oboru v ČR je Kateřina Boesenberg, ND, předsedkyně České naturopatické společnosti (ČNS) a bývalá předsedkyně Evropského výboru Světové naturopatické federace (WNF).

Tento obor splňuje požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO) pro výkon profese Naturopatie, které byly definovány v roce 2010 a zahrnují odborné předměty včetně biologie, biochemie či patologie, a dále pak specifické naturopatické moduly včetně nutriční výživy, bylinné terapie a dalších naturopatických modalit. 

Naturopatie zdůrazňuje prevenci a využívá terapeutické metody, které podporují samouzdravovací proces organismu – vis medicatrix naturae. Nesoustředí se na nemoc a diagnózu (nejčastější mylná interpretace tohoto oboru), ale na člověka samotného. Naturopaté využívají znalostí moderní vědy k pochopení fungování organismu a udržení vysokého standardu naturopatické praxe. Ovšem principy, kterými se řídí, jsou daleko komplexnější než pouhý fyziologický pohled na nerovnováhu v organismu, která se prezentuje jako nemoc. Jako stejně podstatnou vnímají i stránku duševní a mentální, roli emocí, stresu, spánku a vlivů životního prostředí

Klinická naturopatie je kombinací Západní fytoterapie a Klinické nutriční medicíny, která zahrnuje aspekty dnes moderní tzv. funkční výživy, ovšem v daleko širším konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Kromě klasických vyšetřovacích metod využívá i metody tradiční jako je analýza obličejových znaků, jazyka či duhovky, což umožňuje hlubší porozumění zdraví člověka a správnou aplikaci přírodních terapií, které tak synergisticky pomáhají posílit právě vis medicatrix naturae. Tento tradiční (a zároveň dnes již většinou vědecky podložený a opodstatněný) holistický přístup může úspěšně ovlivnit široké spektrum nerovnováhy organismu.

Obor Klinická naturopatie splňuje osnovy a směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové naturopatické federace (WNF) jak v obsahu a náplni studijních předmětů, tak v časové dotaci (1100 hodin kontaktní výuky a 400 hodin klinické praxe).

STRUKTURA STUDIA

V prvních třech ročnících probíhá vždy 11 výukových bloků (pátek až neděle) během školního roku v období září – květen/červen a ve čtvrtém ročníku 6 výukových bloků (pátek až neděle) v období září – únor/březen.
Konkrétní termíny výuky na školní rok 2022/2023 budou zveřejněny na jaře 2022.

Mimo tyto výukové bloky musí student absolvovat ještě 200 hodin povinných a povinně volitelných seminářů (dle svých časových možností během jednotlivých ročníku či po ukončení 3,5letého studia) pro naplnění 1100 hodin kontaktní výuky dle osnov WHO (více informací najdete níže).

1.- 3. ROČNÍK

Studenti se nejprve seznamují s principy a teoriemi naturopatie a poté si postupně osvojují znalosti bylinné i nutriční medicíny, seznamují se s hlavními principy klasické i tzv. funkční výživy (moderní komplexní pojetí stravování člověka) a léčivým potenciálem stravy, učí se byliny Materii Medicy vč. speciálního segmentu České fytoterapie, jejich aplikaci, využití i kontraindikace. Učí se, jak komunikovat s klientem. Studenti si osvojují základy a následně hlubší souvislosti v oblasti biologie člověka, nutriční biochemie, vyšetřovacích metod a patologie, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu ve zdraví i nemoci. Během studia postupně prohlubují své znalosti bylinné a nutriční terapie a učí se, jak aplikovat různé byliny, potraviny a doplňky stravy pro specifická onemocnění a jejich prevenci.

Studijní předměty pro 1. – 3. ročník*

 • Biologie člověka I, II
 • Botanika
 • Bylinná terapie I, II, III
 • Česká fytoterapie
 • Farmakognosie
 • Farmakologie
 • Iridologie
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčivý potenciál potravy
 • Makroživiny
 • Materia Medica
 • Nutriční biochemie I, II
 • Nutriční terapie I, II, III
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Symptomatologie, patologie, diagnóza
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • Povinné a volitelné semináře (viz níže)
 • Klinická praxe (viz níže)

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

4. ROČNÍK

Čtvrtý ročník studia prohlubuje znalosti z předešlých ročníků a přináší lepší porozumění principům přírodní medicíny.

Skládá se ze 6 výukových bloků (pátek až neděle).

Obor Klinická naturopatie se řídí Standardem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro obor Naturopatie, který mimo obsahu výuky a předmětů nastavuje i časovou dotaci oboru, která je 1500 hodin studia rozdělených do 1100 hodin kontaktní výuky a 400 hodin praxe.

Výukové bloky 1.-4. ročníku pokrývají 900 hodin kontaktní výuky a zbylých 200 hodin si studenti doplňují formou povinných a povinně volitelných seminářů.
Tento nový koncept studia nabízí našim studentům možnost flexibility a individuální specializace. Flexibilita studia spočívá v tom, že semináře lze začít absolvovat již od 1. ročníku. Aktivní studenti tedy mohou studium zvládnout již za 3,5 roku, naopak studenti, kteří kvůli práci, rodině či jiným důvodům potřebují studovat pomaleji, mohou semináře a praxe absolvovat v pomalejším tempu a rozložit si studium do více let.
Povinné a povinně volitelné semináře nejsou v ceně školného a student je povinen je hradit zvlášť. Seznam povinných seminářů a orientační nabídku povinně volitelných seminářů naleznete níže.

Ze 400 hodin praxe musí student absolvovat aslepoň 50 hodin v rámci studentské kliniky (jejich seznam a vypsané termíny praxe obdrží studenti v odpovídajícím ročníku), kde vede konzultaci s klientem a navrhuje terapii pod dohledem kvalifikovaného praktika či je na náslechu konzultace pod vedením některého ze spolužáků. Zbývající hodiny praxe může student pokračovat na studentské klinice, najít si místo na praxi v místě bydliště (po předchozí domluvě a schválení Školou KN) či vést konzultace s vlastními klienty. Praxi lze začít absolvovat od 2. pololetí 2. ročníku.
Případný poplatek za praxi není v ceně školného.

Studium je prezenční a docházka na výuku je povinná. Lektoři během lekcí zapisují (ne)přítomnost studentů. Tolerována je absence do 20 % u každého předmětu. Při absenci mezi 20 a 40 % je nutné vypracování seminární práce z daných předmětů. V případě zameškání lekce je student povinen doplnit si látku samostudiem ze skript a případně elektronických materiálů.

Ve většině předmětů jsou získané znalosti ověřovány průběžnými písemnými testy a/nebo pololetní a závěrečnou písemnou, příp. ústní zkouškou (určuje přednášející konkrétního předmětu), které je třeba zvládnout k úspěšnému postupu do dalšího ročníku. Pololetní i závěrečné zkoušky je vždy možné opravit či dopsat v rámci náhradních termínů.

Po splnění všech předmětů, daných hodin klinické praxe a povinných a volitelných seminářů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Absolutorium se skládá ze závěrečné ústní zkoušky a vypracování závěrečné písemné práce. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány na začátku školního roku.

Pravidla postupu do dalšího ročníku, absolvování zkoušek, zpracování písemných prací atd. najdete ve Školním řádu.

Po úspěšném ukončení všech předmětů, splnění povinných seminářů a naplnění počtu hodin volitelných seminářů a klinické praxe obdrží studenti diplom o absolvování oboru Klinická naturopatie.


Brožura o studiu včetně náplně jednotlivých předmětů ke stažení zde.

Povinné semináře
Filozofie, principy a teorite Naturopatie
Klinická diagnostika
Pohledová diagnostika
Funkční potraviny – nezbytná součást moderní výživy
Léčebné koření ve Vaší kuchyni
První pomoc
Bachova květová terapie
Tkáňové soli
Základy funkční medicíny v praxi

Orientační nabídka povinně volitelných seminářů
Akupresura
Aromaterapie
Health coaching
Manufaktura
Masterclass semináře s odbornou tématikou
Medicinální houby
Methylace, epigenetika a nutrigenomika
Mindfulness
Nutriční gastronomie
Principy mikroživin IV
Pulzní diagnostika
Východní techniky léčebného cvičení
Základy homeopatie

… a mnohé další

Nabídka seminářů se v každém školním roce může lišit, snažíme se ji neustále vylepšovat, obohacovat a přizpůsobovat požadavkům našich studentů, aktuální nabídku seminářů vždy najdete na našem webu skolanaturopatie.cz, záložka Semináře. Pro otevření vypsaného semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Každý student má možnost si z nabídky volitelných seminářů volně vybírat dle svého zájmu a směru, kterým se chce ubírat. Pro splnění směrnic WHO a WNF je nutné absolvovat nejméně 200 výukových hodin v podobě seminářů (povinných + volitelných).

Semináře jsou vypisovány během jednotlivých školních roků na našem webu skolanaturopatie.cz, studenti a absolventi Školy KN mají na semináře zvýhodněné studentské ceny, o kterých jsou při vypsání seminářů informováni emailem.

Přihlášení

ŠKOLNÍ ROK 2021/22 JE V BĚHU A PŘIHLÁŠKY JIŽ BYLY UZAVŘENY.
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU VE ŠK. ROCE 2022/23 BUDOU OTEVŘENY NA JAŘE 2022. Pokud máte zájem, abychom Vás emailově informovali o otevření závazných přihlášek, můžete nám níže vyplnit předběžnou (nezávaznou) přihlášku. Děkujeme.


Cena školného za 1. ročník pro běh od září 2021: 41 500 Kč /1685 €* včetně DPH.
*úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny

Předpokládaná cena školného za 2. ročník: 41 500,- Kč
Předpokládaná cena školného za 3. ročník: 41 500,- Kč
Předpokládaná cena školného za 4. ročník: 23 900,- Kč

V případě navýšení nákladů je možné zvýšení ceny školného. Poskytovatel se zavazuje, že se cena školného za jednotlivý školní rok nezvýší o více než 5 % oproti školnému v předchozím školním roce.

Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.

Možnost splátek
Školné je splatné jednorázově, Student je však oprávněn požádat o rozložení úhrady školného do splátek, když v takovém případě je školné navýšeno v závislosti na počtu zvolených splátek následovně:
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena nejpozději do okamžiku plánovaného započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 10 %;
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena až po započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 15 % (v takovémto případě je Student povinen uhradit před okamžikem započetí studia minimálně polovinu řádného školného na aktuální školní rok příslušného studijního oboru dle webových stránek).


V případě zájmu o rozdělení platby do splátek nebo platbu v eurech nás informujte v poznámce ve formuláři závazné objednávky přihlášení ke studiu.


Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).

Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné objednávky a včasným zaplacením ceny školného, tj. připsáním školného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Toto studium doporučujeme zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Součástí studia jsou zkoušky z probrané látky, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou postupu do dalších ročníků.
Předpokládá se, že se student bude věnovat domácí přípravě a samostudiu.
Zájemcům o studium vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data odeslání závazné objednávky. Počet míst je omezen.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde nebo v přednášce o našich studijních oborech ze Dne otevřených dveří.
Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.