Časté dotazy


Jakým stylem je výuka vedena?
Studenti docházejí na prezenční výuku, která probíhá během 11 výukových víkendů (PÁ-NE, SO a NE nebo PÁ a SO dle oboru) od září do května/června. Docházka na hodiny je povinná a je nutná i určitá míra samostudia ze skript, učebnic a zápisků.

Kde se konají kurzy?
Všechny kurzy probíhají v Praze. O konkrétních prostorách výuky jsou přihlášení studující informováni emailem.

Plánujete výuku i v jiných městech?
I když zájem o studium odborných kurzů, které zajišťuje Škola Klinické Naturopatie, přichází z celé republiky i ze Slovenska, zatím se o organizování kurzů jinde než v Praze neuvažuje. ŠKN by se tímto zabývala v případě, kdyby počet zájemců v daném regionu byl rentabilní k celkovým nákladům na pořádání kurzů.

Ubytování
Studující si zajišťují i hradí ubytování sami.

Kolik studentů je plánováno na jeden ročník?
Počet studentů na jednotlivý kurz není přesně limitován, přesto dáváme přednost menším skupinám. Vycházíme z praxe předchozích kurzů i v návaznosti na hodiny praktické výuky.
V případě většího zájmu o konkrétní obor by došlo k určitým organizačním úpravám studia. Termíny kurzů by zůstaly zachovány.

Cena
Ceny kurzů jsou podrobně uváděny u jednotlivých oborů na  www.skolanaturopatie.cz.

Musí mít zájemce o kurz nějaké odborné vzdělání?
Ke studiu nejsou stanoveny žádné vědomostní předpoklady a nepožaduje se žádné ukončené odborné vzdělání. Předpokládá se zájem o vybraný obor. Protože se jedná o studium koncipované dle zahraničních vysokoškolských osnov, předpokládá se domácí příprava a samostudium.

Zkoušky
Vzhledem k rozsáhlému obsahu studia jednotlivých kurzů nastavila ŠKN způsob kontroly znalosti přednášené problematiky. Tím budou průběžné písemné testy nebo písemné zkoušky (určuje přednášející konkrétního oboru) a především závěrečná písemná, příp. ústní zkouška, kterou je třeba zvládnout k úspěšnému postupu do dalšího ročníku.
Na počátku studia budete lektory informováni, jaké bodové ohodnocení, příp. procentuální ohodnocení Vaší práce bude akceptováno z jednotlivých modulů jako úspěšné. Při nedosažení stanoveného ohodnocení bude možnost zkoušku opakovat v opravném termínu.
Dosažené a osvojené znalosti i praktické dovednosti jsou základem pro studium v následujícím roce.

Je možné si doplnit zkoušku, pokud zameškám?
Ano, v každém školním roce jsou dva náhradní termíny pro doplnění zkoušek.

Z čeho se budu moci učit?
V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, online materiály nebo vlastní zápisky z přednášek. Na začátku ročníku vždy obdržíte v každém předmětu seznam povinné a doporučené literatury.

Budu se moci se na někoho obrátit a konzultovat své dotazy i po ukončení studia?
Součástí studia je nejen teoretická výuka, ale rovněž praktická výuka, s možností použít získané znalosti na konkrétních případech. Studující jsou pravidelně seznamováni s klinickými případy, ke kterým mají možnost vyjádřit se, diskutovat je a diagnostikovat pod dohledem odborných lektorů. I po ukončení studia budou mít absolventi možnost na základě individuální domluvy konzultovat své dotazy k přednášené problematice s jednotlivými lektory.

Jsou vaše kurzy certifikovány MŠMT ČR?
V současné době toto studium certifikováno MŠMT není. O příslušné certifikaci však probíhají jednání, která jsou dlouhodobého charakteru.

Budu mít po absolvování kurzu nějaký titul?
Program tříletých a pětiletých odborných vzdělávacích kurzů je koncipován podle obdobných certifikovaných vysokoškolských vzdělávacích programů v zahraničí, především ve Velké Británii, USA a Austrálii. V ČR tato forma studia jako VŠ studium přiznána není.
Jelikož se tedy nejedná o vysokoškolské studium, titul VŠ (Bc., Mgr.) nezískáte. V současnosti absolvent obdrží na základě úspěšného ukončení studia Certifikát/Diplom o absolvování příslušného kurzu vydaný Školou Klinické naturopatie. V případě studia Klinické naturopatie terapeut splňuje po ukončení 5. ročníku mezinárodní standardy Světové naturopatické federace.

V případě, že se by se podařilo získat certifikaci našich kurzů MŠMT, bude Škola Klinické naturopatie usilovat o to, aby byl studujícím v předešlých bězích studia po úspěšném absolvování kurzu (složení příslušných zkoušek) Certifikát/Diplom o absolvování studia přiznán.

Lektoři
S jednotlivými lektory se seznamte zde.
S garantem studia se seznamte zde.

V případě, že nemám možnost dostavit se na některý z vyučovacích víkendů, mám možnost dostat nahrávku výuky?
Vzhledem k předchozím zkušenostem z pořádaných kurzů bylo garantem studia rozhodnuto, že oficiální cestou nebudou pořizovány zvukové nahrávky přednášek.
Přihlášený studující obdrží k přednášené problematice skripta, příp. jiné písemné podklady dle dohody s lektorem.

Jsou možné i dodatečné konzultace s lektory, pokud mi není něco jasné?
Konzultace k probírané problematice budou možné, záleží na dohodě s lektorem.

Členství v ČNS
Pochopila jsem správně, že po úspěšném absolvování tříletého nebo pětiletého studia se absolvent stává členem České naturopatické společnosti a má trvalou podporu ze strany zakladatele?
Členství je podmíněno úspěšným složením závěrečných zkoušek, ale není povinné. Ten, kdo se stane členem ČNS, s určitými právy i povinnostmi, bude mít v době trvání členství podporu představenstva společnosti.

 

Nenašli jste odpověď? Neváhejte a kontaktujte nás na info@skolanaturopatie.cz.