Časté dotazy


Jakým stylem je výuka vedena?
Studenti docházejí na prezenční výuku, která probíhá během 11 výukových víkendů (PÁ-NE, SO a NE nebo PÁ a SO dle oboru) od září do června. Docházka na hodiny je povinná a je nutná i určitá míra samostudia ze skript, učebnic a zápisků.

Kde se konají kurzy?
Všechny kurzy probíhají v Praze. Studijní dny jsou pátek, sobota a neděle. Přesné dny toho kterého studia najdete u jednotlivých oborů. O konkrétních prostorách výuky jsou přihlášení studující informováni emailem.

Plánujete výuku i v jiných městech?
I když zájem o studium odborných kurzů, které zajišťuje Škola Klinické naturopatie, přichází z celé republiky i ze Slovenska, zatím se o organizování kurzů jinde než v Praze neuvažuje. ŠKN by se tímto zabývala v případě, kdyby počet zájemců v daném regionu byl rentabilní k celkovým nákladům na pořádání kurzů.

Ubytování
Studující si zajišťují i hradí ubytování sami.

Kolik studentů je plánováno na jeden ročník?
Počet studentů na jednotlivý kurz není přesně limitován, přesto dáváme přednost menším skupinám. Vycházíme z praxe předchozích kurzů i v návaznosti na hodiny praktické výuky.
V případě většího zájmu o konkrétní obor by došlo k určitým organizačním úpravám studia. Termíny kurzů by zůstaly zachovány.

Cena
Ceny kurzů jsou podrobně uváděny u jednotlivých oborů na  www.skolanaturopatie.cz.

Musí mít zájemce o kurz nějaké odborné vzdělání?
Ke studiu nejsou stanoveny žádné vědomostní předpoklady a nepožaduje se žádné ukončené odborné vzdělání. Předpokládá se zájem o vybraný obor. Protože se jedná o studium koncipované dle zahraničních vysokoškolských osnov, předpokládá se domácí příprava a samostudium.

Zkoušky
Vzhledem k rozsáhlému obsahu studia jednotlivých kurzů nastavila ŠKN způsob kontroly znalosti přednášené problematiky. Tím budou průběžné písemné testy nebo písemné zkoušky (určuje přednášející konkrétního oboru) a především závěrečná písemná, příp. ústní zkouška, kterou je třeba zvládnout k úspěšnému postupu do dalšího ročníku.
Na počátku studia budete lektory informováni, jaké bodové ohodnocení, příp. procentuální ohodnocení Vaší práce bude akceptováno z jednotlivých modulů jako úspěšné. Při nedosažení stanoveného ohodnocení bude možnost zkoušku opakovat v opravném termínu.
Dosažené a osvojené znalosti i praktické dovednosti jsou základem pro studium v následujícím roce.

Je možné si doplnit zkoušku, pokud zameškám?
Ano, v každém školním roce jsou dva náhradní termíny pro doplnění zkoušek.

Z čeho se budu moci učit?
V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, online materiály nebo vlastní zápisky z přednášek. Na začátku ročníku vždy obdržíte v každém předmětu seznam povinné a doporučené literatury.

Budu se moci se na někoho obrátit a konzultovat své dotazy i po ukončení studia?
Součástí studia je nejen teoretická výuka, ale rovněž praktická výuka, s možností použít získané znalosti na konkrétních případech. Studující jsou pravidelně seznamováni s klinickými případy, ke kterým mají možnost vyjádřit se, diskutovat je a diagnostikovat pod dohledem odborných lektorů. I po ukončení studia budou mít absolventi možnost na základě individuální domluvy konzultovat své dotazy k přednášené problematice s jednotlivými lektory.

Zařizujete v rámci kurzu klinickou praxi ve smyslu praktikování na klinikách s reálnými pacienty?
Klinická praxe ve smyslu praxe na určité klinice zatím v programu studia zařazena není.

Jsou vaše kurzy certifikovány MŠMT ČR?
V současné době toto studium certifikováno MŠMT není. O příslušné certifikaci však probíhají jednání, která jsou dlouhodobého charakteru.

Budu mít po absolvování kurzu nějaký titul?
Program tříletých a pětiletých odborných vzdělávacích kurzů je koncipován podle obdobných certifikovaných vysokoškolských vzdělávacích programů v zahraničí, především ve Velké Británii, USA a Austrálii. V ČR tato forma studia jako VŠ studium přiznána není.
Jelikož se tedy nejedná o vysokoškolské studium, titul VŠ (Bc., Mgr.) nezískáte. V současnosti absolvent obdrží na základě úspěšného ukončení studia Certifikát/Diplom o absolvování příslušného kurzu vydaný Školou Klinické naturopatie. V případě studia Klinické naturopatie terapeut splňuje po ukončení 5. ročníku mezinárodní standardy Světové naturopatické federace.

V případě, že se by se podařilo získat certifikaci našich kurzů MŠMT, bude Škola Klinické naturopatie usilovat o to, aby byl studujícím v předešlých bězích studia po úspěšném absolvování kurzu (složení příslušných zkoušek) Certifikát/Diplom o absolvování studia přiznán.

V rámci studia našich oborů mají studenti již v prvním ročníku studia možnost získat certifikát o rekvalifikaci na Poradce pro výživu (akreditovaný MŠMT). Studenti jsou tak schopni okamžitě po složení zkoušek pro rekvalifikaci pracovat jako výživoví poradci. Tento kurz, vedený pod záštitou Fitsite, má oproti jiným kurzům v ČR velmi široký rozsah studia. Absolventi umí nejen spočítat a navrhnout jídelníček, ale zahrnout do tohoto návrhu i metabolické typování, termické působení a léčivý potenciál stravy, včetně využití funkčních potravin.

Lektoři
S jednotlivými lektory se seznamte zde.
S garantem studia se seznamte zde.

V případě, že nemám možnost dostavit se na některý z vyučovacích víkendů, mám možnost dostat nahrávku výuky?
Vzhledem k předchozím zkušenostem z pořádaných kurzů bylo garantem studia rozhodnuto, že oficiální cestou nebudou pořizovány zvukové nahrávky přednášek.
Přihlášený studující obdrží k přednášené problematice skripta, příp. jiné písemné podklady dle dohody s lektorem.

Jsou možné i dodatečné konzultace s lektory, pokud mi není něco jasné?
Konzultace k probírané problematice budou možné, záleží na dohodě s lektorem.

Členství v ČNS
Pochopila jsem správně, že po úspěšném absolvování tříletého nebo pětiletého studia se absolvent stává členem České naturopatické společnosti a má trvalou podporu ze strany zakladatele?
Členství je podmíněno úspěšným složením závěrečných zkoušek, ale není povinné. Ten, kdo se stane členem ČNS, s určitými právy i povinnostmi, bude mít v době trvání členství podporu představenstva společnosti.

 

Nenašli jste odpověď? Neváhejte a kontaktujte nás na info@skolanaturopatie.cz.